RODO

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO)  w  Warsztatach Terapii Zajęciowej jest:

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

Adres: Zawada Uszewska 70 32-864 Gnojnik

Kontakt: tel.146869975

2. Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: agnieszkazurek1@wp.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

4. Mówiąc o danych osobowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  danych  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

 • do dostępu do swoich danych;
 • do sprostowania swoich danych;
 • do usunięcia swoich danych;
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm


 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej prowadzi monitoring budynku oraz terenu wokół budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 • Administratorem systemu monitoringu jest Kierownik WTZ. Kontakt z ADO – 146869975.
 • Każda osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.